Avís Legal

Les presents Condicions Generals regulen l'ús del Lloc web d'Internet “www.borrellgestora.com” (el “Lloc web”) que Borrell Gestora BCN S.C.C.L. (en endavant, denominat “Borrell”) posa a la seva disposició com a usuari (el “Usuari”).

El Lloc web és propietat de Borrell Gestora BCN S.C.C.L., amb CIF F62986963, domicili social en C/ Joventut 93 Baixos, 08904, l'Hospitalet de Llobregat, adreça de correu electrònic info@borrellgestora.com, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 00.000 general, Llibre 0, foli 000 de la secció 0ª del Llibre de Societats, fulla nº M-000000.

La utilització del Lloc web suposa l'acceptació plena i sense reserves per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús del Lloc web vigents a cada moment que l'Usuari accedeixi al mateix, per la qual cosa si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d'usar aquest Lloc web. Borrell es reserva el dret, sense previ avís a l'Usuari, de modificar o d'actualitzar a qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Ús del Lloc web així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús, instruccions o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix, Borrell es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el Lloc web a qualsevol moment.